Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSK "PZL - Krosno" S.A. z siedzibą przyul. Żwirki i Wigury 6, 38-400 Krosno, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy (lub zlecenia) wykonywanej na podstawie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, włączając w to kontakt z Państwem drogą pocztową, mailową i telefoniczną w celach związanych ze świadczeniem usług;

3) Spółka może powierzać przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom współpracującym, w zakresie usług informatycznych, księgowych, kurierskich;

4) podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodniez jej poleceniami lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy, a także po jej zakończeniuw celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

6) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów;

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, do bycia zapomnianym (usunięcia danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:  wsk@wsk-krosno.pl;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.